In maart 1976 startte de biologisch dynamische tuinvereniging Zesweg met een 17-tal enthousiaste mensen met biologisch-dynamisch tuinieren op een perceel aan de Zesweg te Wijchen. Uit deze beginperiode stamt de naam Zesweg, die ook goed past bij de zes meest gangbare hoofdstromingen van de milieuvriendelijke land- en tuinbouw. Nadat in 1978 de huur van het perceel aan de Zesweg wordt opgezegd, worden midden mei van dat jaar de percelen Graafseweg en Waszinkweg gehuurd. Het jaar daarop slaagt de vereniging erin ook een perceel aan de Diervoortseweg te huren, want inmiddels is het aantal leden tot 100 gestegen. Het is in dit zelfde jaar dat het eerste nummer van het verenigingsblad "Aardneteligheden" uitkomt.

De vereniging maakt begin jaren tachtig een stormachtige groei door en is daarom genoodzaakt het land uit te breiden. Dat gebeurt met stukken grond aan het Munnikeveld en het Personnenbos in Nijmegen. In 1986 wordt het tienjarig bestaan gevierd. Twee bestuursleden van het eerste uur, de heren Johan Hecker en Paul Philips, waarnaar later het perceel Munnikeveld zou worden vernoemd, maakten van dit moment gebruik ermee te stoppen.

Omdat deze twee heren veel voor de vereniging hebben betekend krijgen zij respectievelijk de titels erelid en erevoorzitter. Als eind jaren tachtig het ledental daalt, worden enkele percelen afgestoten.

De vereniging gaat vanaf dat moment verder met de percelen aan de Diervoortseweg, de Waszinkweg het Munnikeveld en de Graafseweg. Dit laatste perceel wordt in 1997 ook opgeheven. Inmiddels zijn de huidige drie percelen in het bezit van een waterringleiding, dat veel pompen overbodig maakt.

Tevens bezit ieder perceel een gemeenschappelijke schuilhut tegen de regen. Het terrein aan de Waszinkweg wordt midden jaren negentig een genenbank voor knoflookteelt. De meest uiteenlopende soorten worden geteeld, gekruist en geoogst.In 1996 als Zesweg twintig jaar bestaat wordt p.r.-medewerker Gijs van Teeffelen benoemd tot erelid wegens zijn grote verdienste voor de tuinvereniging. Helaas overlijdt Gijs in 2004 en laat als een van de grote motoren van Zesweg een groot gat achter.

Inmiddels worden er voor nieuwe leden ook cursussen biologisch tuinieren georganiseerd en is het ledental op de nu in handen zijnde drie percelen vijfenzeventig. Tijdens het vijfentwintigjarig bestaan wordt ook Mia Collaert voor haar inzet beloond met een erelidmaatschap.
Vooraf aan de algemene ledenvergadering van 2003 heeft Frans Peperzak aangegeven niet meer beschikbaar te zijn als contactpersoon.


Tijdens de vergadering wordt ook hij voor al zijn hulp en ondersteuning beloond met het erelidmaatschap. De tuinvereniging heeft de laatste jaren aan stabiliteit en kracht gewonnen wat zeer belangrijk is voor haar levensvatbaarheid.In 2006 bestaat de vereniging 30 jaar. Ook dit zal weer op de bekende manier, gezamenlijk worden gevierd. Dit moment is aangegrepen om de vereniging een nieuw "gezicht" te geven.

De huidige vernieuwde website, ons informatieve tuintijdschrift en de nieuwe huisstijl zijn hier een onderdeel van.


Het doel van de vereniging is het bevorderen en uitdragen van het milieuvriendelijk tuinieren in het algemeen en het biologisch-dynamisch tuinieren in het bijzonder. 

De vereniging wil dit doel realiseren door onder andere: milieuvriendelijk te bewerken tuinkavels aan haar leden te verhuren, voorlichting te geven, excursies te organiseren
en waar mogelijk ondersteunen van de praktische uitvoering van het biologisch-dynamisch en milieuvriendelijk tuinieren.

Als basisprincipe geldt het niet gebruiken van kunstmest en chemische of andere milieuvijandige bemestings- of bestrijdingsmiddelen.
Wel wordt bij ons gewerkt met oude stalmest van, bij voorkeur, een biologische boerderij, zelfgemaakte compost, vruchtwisseling en -opvolging, combinatieteelt en nog verscheidene andere methoden om ziektes en plagen te voorkomen.
Sommige leden werken, vanuit het principe van het biologisch-dynamisch tuinieren, ook met kruidenaftreksels en preparaten. Allemaal milieuvriendelijke zaken dus.

Om deze doelstelling te bereiken beheert de vereniging drie percelen met een totale oppervlakte van tienduizend vierkante meter.